Nordisk-katolska kyrkan i Sverige

I Sverige och bortom

Nordisk-katolska kyrkan i Sverige är ett registrerat trossamfund och utgör ett ärkediakonat i stiftet. Kyrkan leds av biskopen. Till sin hjälp har han en biskopsvikarie för Sverige samt en ärkediakon.

NKK är i Sverige ett växande samfund och finns idag i Stockholm (Vår Frälsares församling) och Karlskrona (S:t Nikolaus mission) där liturgi (gudstjänst) firas regelbundet. Besök gärna hemsidan för adresser m.m. Ärkediakonatet Sverige: www.nordisk-katolsk.se

Nordisk-katolska kyrkan (NKK) står i den odelade Kyrkans tro och lära och har i enlighet med det gammalkatolska arvet en ortodox teologi och västlig rit (”form”).

Vi erkänner samtliga gammalkyrkliga sýmbola (trosbekännelser) och fornkyrkans sju ekumeniska koncilier. Vi förvaltar samtliga av Kyrkans (sju) traditionella sakrament och de traditionella minores- och majoresvigningarna. Vi har full och valid apostolisk succession med erkända ämbeten och sakramentsförvaltning. Läs gärna mer om teologin i de olika dokument som presenteras under fliken ”resurser” (ännu så länge på den gamla hemsidan).

Ansvarig för verksamheten i Europa är biskop Roald Nikolai Flemestad, Oslo, som ingår i International Catholic Bishops Conference (ICBC), Union of Scrantons biskopssynod. Scrantonunionen leds av ärkebiskop Anthony Mikovsky.