Medlemskap

Att tas upp i Nordisk-katolska kyrkan innebär att tas upp i Kyrkans fulla gemenskap och att få tillgång till ett sammanhang som sträcker sig tillbaka till den tid då Sverige kristnades; till den odelade kyrkans bekännelse. Som bärare av det gammalkatolska arvet, stående i den odelade Kyrkans tro och lära, andas vi med kristenhetens bägge lungor. Kyrkan är ortodox och katolsk.

Att bli upptagen i NKK och tillhöra S:t Nikolaus är ett aktivt ställningstagande. Här på vår hemsida hittar du en hel del information och dokument. När du känner dig mogen så tar du kontakt med oss, så blir du hjälpt vidare i processen. En absolut början är att regelbundet delta i den söndagliga Mässan.

Att upptas i kyrkan

Upptagen som medlem kan den bli som är av god vilja och delar Kyrkans tro och lära så som den är förmedlad av den enda och heliga Kyrkan i all tid.

För Dig som sedan tidigare tillhör Ortodoxa kyrkan eller Romersk-katolska kyrkan och där är döpt samt krismerad/konfirmerad gäller, att sedan ansökan om medlemskap inkommit och samtal med präst/diakon genomförts, så skrivs Du in som medlem utan vidare åtgärder.

För Dig som är döpt i annat samfund (exempelvis Svenska kyrkan) gäller att upptagning i kyrkan kan ske efter smörjning med helig olja (krismering) för att fullborda dopet. Innan krismering skall Du kunna uppvisa intyg på utträde ur annat samfund.

För Dig som inte är döpt sker upptagning i kyrkan genom dop och krismering i en samlad ritual.

Undervisning (katekumenatet)

Innan dop och/eller krismering skall Du delta i katekumenatet och där få undervisning för att lära Dig grunderna i den Kristna tron och läran. Undervisningen motsvarar ’konfirmandundervisning’. Detta gäller inte små barn som skall döpas utan de får motsvarande undervisning i 15-årsåldern. Vuxna kan döpas utan föregående undervisning och blir därmed upptagna i kyrkan men förväntas därefter delta i undervisningen.

Här kan du ladda ner en blankett för ansökan om att bli upptagen som medlem i NKK och Kyrkans fulla gemenskap.